Vytvořené předměty

Právní aspekty odborných textů (MVV93K)

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět právním a etickým požadavkům kladeným na odborný text; použít informace o odborných textech k vypracování takového textu; vytvořit bezvadný odborný text; předkládat argumentačně promyšlená rozhodnutí o odborných textech; interpretovat postupy vědecké práce a vytváření odborného textu.
vyučující: JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
ukončení: kolokvium (3 kr.)
další informace o předmětu pro magisterský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/MVV93K
další informace o předmětu pro doktorský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/DPVP93

Řízení znalostí z pohledu práva (MVV94K)

Cílem předmětu je vytvoření základního povědomí o možnostech využití metod řízení znalostí v učících se organizacích. Praktické příklady budou směřovat k organizacím zabývajícími se právem, a to jak v mikro, tak v makro ohledu.
vyučující: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
ukončení: kolokvium (3 kr.)
další informace o předmětu pro magisterský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/MVV94K

Publikace výsledků odborné a vědecké práce v režimu volných licencí (MVV95K)

Cílem předmětu je studenty seznámit s právní regulací publikací výsledků odborné a vědecké práce. Zaměří se jak na standardní “offline publikaci”, tak i na moderní trendy v publikování.
vyučující: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
ukončení: kolokvium (3 kr.)
další informace o předmětu pro magisterský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/MVV95K
další informace o předmětu pro doktorský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/DPVP95

Projektový management (MVV96K)

Smyslem předmětu je osvojení znalosti v oblasti projektového managementu, komplexního řízení projektů vedoucího k úspěšnému zvládnutí a dosažení plánovaných cílů. Výuka se zaměří na plánování jednotlivých fází, organizování řízení projektu, realizace a kontrola vlastního projektu. Probírány budou praktické příklady realizace projektů.
vyučující: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
ukončení: kolokvium (3 kr.)
další informace o předmětu pro magisterský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/MVV96K
další informace o předmětu pro doktorský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/DPVP96

Právní ochrana výsledků pedagogické a vědecké práce (MVV97K)

Cílem předmětu je doplnění běžné právní teorie a legislativních znalostí v oblasti duševního vlastnictví o mnoho aplikačních poznatků, souvislostí a faktů, které jsou v současné době univerzitami stále více zohledňovány (ochrana výsledků pedagogické a vědeckovýzkumné práce, akademické podnikání, vznik spin-off firem, spolupráce na společných projektech apod.), a současně praktické propojení právního pohledu s aspekty běžné vědeckovýzkumné a vývojové činnosti.
vyučující: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
ukončení: kolokvium (3 kr.)
další informace o předmětu pro magisterský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/MVV97K
další informace o předmětu pro doktorský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/DPVP97

Krizové řízení (MV302K)

Cílem předmětu je vytvoření základního povědomí o krizovém řízení z „makro“ pohledu – tedy z pohledu státu a z „mikro“ pohledu - tedy z pohledu organizací veřejného i soukromého sektoru. Studenti budou v první části kurzu seznámeni s právní úpravou vymezující krizové řízení státu a také se strategiemi nadstátní úrovně. Druhá část kurzu bude věnována tvorbě vnitroorganizačních strategií a plánů pro řešení krizových situací. Studenti budou dále seznámeni s nástroji řídících pracovníků krizových situací. Výklad bude doplňován příklady skutečných krizových situací a jejich průběhu s důrazem na poukázání důsledků jednotlivých rozhodnutí řídícího týmu.
vyučující: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
ukončení: kolokvium (3 kr.)
další informace o předmětu pro magisterský stupeň: https://is.muni.cz/auth/predmet/law/podzim2012/MV302K
další informace o předmětu: